Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng"

Lectio Divina - Mátthêu 6:1-6. 16-18 - Đấng Thấu Suốt Mọi Sự

Thứ Tư, 18/06/2014, Tuần XI Thường Niên (A)

1) Lời Nguyện:

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,
là niềm hy vọng và là sức mạnh của chúng con,
Không có Ngài chúng con sẽ lưỡng lự thiếu dứt khoát.
Xin giúp chúng con theo Đức Kitô
và sống theo ý Ngài.
Đấng hằng sống và hiện trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, 
là một Chúa, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

2) Bài Đọc: Mátthêu 6:1-6. 16-18

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
5 “Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em : chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, phải rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

3) Suy Niệm:

• Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục suy niệm về Bài Giảng Trên Núi. Vào những ngày trước chúng ta đã suy tư về toàn bộ thông điệp chương 5 của Tin Mừng Mátthêu. Trong Bài Tin Mừng hôm nay và vào những ngày tiếp theo chúng ta sẽ suy niệm về thông điệp của Chương 6. Trình tự chương 5 và chương 6 có thể giúp chúng ta hiểu. Các thông điệp trong chữ in nghiêng nói đến Tin Mừng của ngày hôm nay. Sau đây là giản đồ:

Mátthêu 5:1-12: Tám Mối Phúc: phần mở đầu của Luật Mới
Mátthêu 5:13-16: Sự hiện diện mới trong thế giới: Muối cho đời và Ánh Sáng cho thế gian
Mátthêu 5:17-19: Cách thực hành mới về công lý; mối quan hệ với luật xưa
Mátthêu 5:20-48: Cách thực hành mới về công lý: tuân giữ Luật mới.
Mátthêu 6:1-4: Cách thực hành mới về việc đạo đức: bố thí
Mátthêu 6:5-15: Cách thực hành mới về các công việc đạo đức: cầu nguyện.
Mátthêu 6:16-18: Cách thực hành mới về các công việc đạo đức: ăn chay
Mátthêu 6:19-21: Mối quan hệ mới đối với của cải vật chất: đừng tích luỹ
Mátthêu 6:22-23: Mối quan hệ mới đối với của cải vật chất: tầm nhìn đúng đắn
Mátthêu 6:24: Mối quan hệ mới đối với của cải vật chất: Thiên Chúa và đồng tiền
Mátthêu 6:25-34: Mối quan hệ mới đối với của cải vật chất: phó thác cho sự Quan Phòng

Bài Tin Mừng hôm nay giải quyết ba chủ đề: bố thí (6:1-4), cầu nguyện (6:5-6) và ăn chay (6:16-18). Đây là ba việc đạo đức của người Do Thái.

• Mátthêu 6:1: Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Chúa Giêsu phê phán những người làm những việc tốt cốt để cho người ta nhìn thấy (Mt 6:1). Chúa Giêsu mời gọi xây dựng sự an toàn không phải ở những việc chúng ta làm cho Thiên Chúa, mà ở những điều Thiên Chúa làm cho chúng ta. Từ lời khuyên dạy của Ngài cho ra một kiểu quan hệ mới với Thiên Chúa: "Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh" (Mt 6:4). "Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin" (Mt 6:8). "Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em" (Mt 6:14). Đó là một cách thế mới giờ đây mở ra để đi vào Trái Tim của Thiên Chúa Cha chúng ta. Chúa Giêsu không chấp nhận việc thực hành công lý và đạo đức được sử dụng như là một phương tiện để cổ võ bản thân trước Thiên Chúa và trước cộng đồng (Mt 6, 2.5.16).

• Mátthêu 6:2-4: Cách thực thi việc bố thí. Bố thí là một cách chia sẻ, rất được các Kitô hữu tiên khởi ưa chuộng (Cv 2:44-45; 4:32-35). Người thực thi việc bố thí và chia sẻ nhằm tô bóng bản thân trước những người khác sẽ bị loại trừ ra khỏi cộng đồng, như trường hợp đã xảy ra với Kha-na-ni-a và Xa-phi-ra (Cv 5:1-11). Ngày nay, trong xã hội cũng như trong Giáo Hội, cũng có những người làm cho cộng đồng biết về việc tốt mà họ thực hiện với những người khác. Chúa Giêsu đòi hỏi ngược lại: hãy làm việc tốt theo cách thế để tay trái không biết việc tay phải làm. Đó là một sự rũ bỏ hoàn toàn và tất cả là quà tặng bằng ân thưởng của tình yêu vốn tin vào Thiên Chúa là Cha và noi gương theo hết mọi điều Ngài thực hiện.

• Mátthêu 6:5-6: Cách thực hành việc cầu nguyện. Cầu nguyện đặt con người vào mối quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Một số người Pha-ri-sêu biến việc cầu nguyện thành một dịp để thể hiện chính bản thân họ trước những người khác. Vào thời đó, khi kèn thổi lên ba hồi cho việc cầu nguyện, sáng, trưa và tối, họ không dừng lại ở nơi mà họ sẽ cầu nguyện. Có những người tìm kiếm để đứng những góc phố công cộng, theo một cách mà mọi người sẽ thấy là họ đang cầu nguyện. Và rồi sau đó, thái độ như thế làm hỏng mối quan hệ với Thiên Chúa. Đây là sự giả và vô nghĩa. Đây là lý do vì sao, Chúa Giêsu nói rằng tốt hơn là nên khép mình lại trong một căn phòng để cầu nguyện cách kín ẩn, vẫn giữ được sự đúng đắn của mối quan hệ. Thiên Chúa nhìn thấy bạn ngay cả nơi kín ẩn, và Ngài luôn lắng nghe bạn. Đó là một vấn đề của việc cầu nguyện cá nhân, chứ không phải là việc cầu nguyện cộng đoàn.

• Mátthêu 6:16-18: Cách thực hành việc ăn chay. Vào thời đó việc thực hành chay tịnh đi kèm với một số cử chỉ hữu hình bên ngoài: không được rửa mặt, không được chải đầu, không được dùng quần áo sạch đẹp. Đây là những dấu hiệu hữu hình của việc ăn chay. Chúa Giêsu phê phán hình thức ăn chay này và mệnh lệnh chúng ta làm ngược lại, và do đó những người khác không biết được là bạn đang ăn chay: tắm rửa, dùng dầu thơm, và chải tóc thật gọn gàng. Bằng cách này, chỉ mình Cha của bạn Đấng thấu suốt mọi điều kín ẩn biết rằng bạn đang ăn chay và sẽ ân thưởng cho bạn.

4) Câu Hỏi Cá Nhân:

• Khi bạn cầu nguyện, bạn sống mối quan hệ với Thiên Chúa thế nào?

• Bạn sống mối quan hệ của bạn với những người khác trong gia đình và trong cộng đoàn thế nào?

5) Lời Nguyện Kết:

Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu. (Tv 31:20)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Dòng Cát Minh Nam)

http://muoianhsang.com/duc-giesu/lectio-divina/lectio-divina-mattheu-5-6-1-6-16-18-dang-thau-suot-moi-su.html

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DU KHÁCH HÀNH HƯƠNG - THUÊ XE ĐƯA ĐÓN - DỊCH VỤ LƯU TRÚ

Lavang Travel

Thôn Phú Hưng - xã Hải Phú- huyện  Hải Lăng- tỉnh Quảng Trị

Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Website: www.lavang.com.vn   

Thông tin, thuê xe, tours:  0233.3.70.80.90   Hotline: 0945.313.989 

Du lịch miền trung & Tour hành hương:

https://lavangtravel.com/tour-hanh-huong-la-vang.html